Tim

Dragana Bolješić Knežević

dipl. prof. engleskog jezika

Osnivačica udruge, sada počasna članica

Dragana je diplomirala na Filozofskom fakultetu, na katedri za Anglistiku i Bohemistiku 1990 godine. Kao apsolventica i neposredno nakon zavrsetka studija radila je u nastavi s djecom i odraslima. U periodu od 1992 do 2004 živi i radi u inozemstvu. Najprije u Beču u Austriji, a zatim u Melbourneu u Australiji.  Radi kao profesionalni tumač - prevoditelj i kao službenik Ministarstva za migraciju. 2004. se vraća u Hrvatsku i radi u nastavi u Karlovcu i Ogulinu. Paralelno s radom u školi promovira demokratski obrazvoni model i pruža pomoć zainteresiranim pojedincima u ostvarenju cilja pokretanja demokratskih škola u Hrvatskoj.

dadaboljesic@yahoo.com.au

 

Sanja Tapušković

prof. engleskog jezika i književnosti

Predsjednica Udruge

Udruzi Slobodna škola pridružuje se 2017. Živi na seoskom imanju u okolici Plaškog, aktivno se bavi permakulturom, tranzicijskim inicijativama povezivanja sela i grada te principima i praksom održivog razvoja na selu koji uključuje gospodarsku obnovu malih domaćinstava, društvenu  odgovornost, očuvanje prirodnog okoliša i život u skladu s njim, cjeloživotno učenje te prava čovjeka i djeteta na slobodan i zdrav život i razvoj. Ljubiteljica poezije i amaterski fotograf. 

sanja.tapuskovic@gmail.com

 

Mirta Korač, tajnica Udruge

 

Isidora Popović, glasnogovornica Udruge

 

Osnivači i istaknuti članovi

Martina Vičić Crnković

prof. hrvatskog jezika i književnosti

Po završetku karlovačke Gimnazije studira kroatistiku na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Radi kao nastavnik hrvatskoga jezika najprije u osnovnoj, a zatim i u srednjoj školi. Obožava čitanje, govorenje i pisanje i nastoji potaknuti svoje učenike da zavole to isto. Smatra da sve ljude treba prije svega naučiti toleranciji prema različitostima, odnosno da svaku različitost ne doživljavaju kao priliku za osudu, već kao priliku za učenje o sebi i drugima. 

Lana Cvitak

prof. psihologije

Lana je dio stručnog tima i profesor psihologije na Trgovačko ugostiteljskoj strukovnoj školi u Karlovcu. Diplomirala je 2003. godine i za trajanja studija je radila kao volonter u Klaićevoj bolnici u Zagrebu. Radila je i u Dječjem domu “Vladimir Nazor” u Karlovcu.  Zajedno sa majkom, Mirjanom aktivno sudjeluje u radu udruge “Izvor”, a sa svojim partnerom Svenom Buićem, glazbenikom i autorom,  sudjeluje u osnivanju udruge “Dobra vibra” čije je djelovanje usmjereno na poboljšanje kvalitete života i socijalizaciju društveno marginaliziranih skupina. Vjeruje u oslobađanje prirodnih potencijala u čovjeku, razvoj različitih oblika inteligencija i bezuvjetno prihvaćanje ljudskih problema. Razumijevanje i neosuđivanje različitih oblika neadaptiranog ponašanja vidi kao preduvjet za rješavanje takovih teškoća među mladima.

lana.cvitak@slobodnaskola.hr

Aleksandra Podrebarac

prof. likovne kulture i fotograf

Školovala se u Zagrebu gdje je završila Školu za primjenjenu umjetnost i dizajn te u Rijeci, gdje je studirala likovnu kulturu na Pedagoškom fakultetu. Devet godina radila je kao likovni pedagog u karlovačkim osnovnim školama. Njena prva ljubav je, ipak, fotografija, a zatim slikarstvo. Aktivno sudjeluje u nizu projekata koji razvijaju edukaciju, kulturu, umjetnost te društvenu zajednicu u cjelini, osnivač je Carpe Diem udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih u Karlovcu, gdje vodi kreativne radionice. Pokrenula je umjetnički festival ArtiKA, voditelj je projekta Sajam vlastelinstva Dubovac (kulturno turistički i edukativni projekt), a radi kao voditelj Centra za mlade u Grabriku, Karlovac. Sudionik je brojnih likovnih radionica i kolonija, do sada je imala 18 samostalnih izložbi te je sudjelovala na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu.
U životu cijeni toleranciju, altruizam te slobodu u svim segmentima.

aleksandra.podrebarac@slobodnaskola.hr

 

Darko Lončarić

dr.sc. psihologije

Docent je na Učiteljskom fakultetu u Rijeci i član vijeća Doktorskog studija pedagogije na Filozofskom fakultetu u Rijeci gdje održava predavanja iz kolegija vezanih uz psihologiju obrazovanja, razvojnu psihologiju i metodologiju znanstvenog rada. Iz navedenih područja, kao autor ili koautor, objavio je dvije knjige, tri poglavlja u knjigama, 22 rada objavljena u znanstvenim časopisima i 6 radova objavljenih u zbornicima radova ili stručnim časopisima. Sudjelovao je na pet znanstvenih projekata (tri projekta Ministarstva te po jedan projekt Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci) i tri stručna projekta. Imao je 14 izlaganja na međunarodnim, 26 na domaćim znanstvenim skupovima te 9 sudjelovanja na stručnim skupovima. Sudjelovao je u više desetaka znanstveno-popularizacijskih aktivnosti kroz predavanja u školama i ostalim znanstveno-stručnim manifestacijama.  Suprug je i ponosni otac dvoje djece.

 

Tijela udruge:

 

Upravni odbor

Sanja Tapušković

Mirta Korač

Isidora Popović

Ivana Vaccino

Tanja Vučković-Bukva

 

Nadzorni odbor

Aleksandra Podrebarac 

Maja Kašljević

Katarina Ivančan